Jan Rübsaam

Psychiater in Amsterdam

Momenteel geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen

Momenteel is er geen ruimte voor nieuwe aanbmeldingen en is het ook niet mogelijk aan te geven wanneer die gelegenheid er wel weer zal zijn.

Vergoeding

Medisch specialistische behandelingen worden vergoed aan de hand van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Bij aanmelding wordt een DBC geopend op grond van de gestelde diagnose en de daarvoor geïndiceerde behandeling. Na afloop van de behandeling, of wanneer de behandeling een jaar duurt, wordt de DBC afgesloten en kan een door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) vastgesteld tarief in rekening worden gebracht.
Zorgverleners die een contract met de betreffende zorgverzekeraar hebben doen dit digitaal via Vecozo. De verzekeraar brengt dan eventueel nog openstaand eigen risico en/of eigen bijdrage (over het jaar waarin de DBC geopend is) bij de verzekerde in rekening. Als de zorgverlener geen contract heeft met de zorgverzekeraar brengt hij/zij de DBC in rekening bij de patiënt. Deze kan de declaratie weer bij zijn verzekeraar indienen die dan een gedeelte of alles vergoedt, afhankelijk van de polisvoorwaarden.

Vanaf 1 januari 2017 heb ik geen contracten met zorgverzekeraars meer afgesloten, Dat betekent dat ik de DBC’s die ik vanaf 1 januari 2017 open, bij u in rekening zal brengen. Ik verwacht van u dat u de rekening meteen doorstuurt naar uw verzekeraar. Als u dat doet, kunt u wachten met mij te betalen tot de verzekeraar u betaald heeft. Het verschil tussen wat ik u gedeclareerd heb en wat u vergoed krijgt van uw verzekeraar is in principe voor uw eigen rekening. Als u een natura-polis heeft, moet de verzekeraar minimaal 75-80 % van het ‘marktconforme tarief’ voor de DBC vergoeden. ‘Marktconform tarief’ is een wat vaag begrip, verschillende verzekeraars gaan hier verschillend mee om. U kunt daarover bij uw verzekeraar navraag doen. Als u een ‘echte’ restitutie-polis heeft, vergoedt de verzekeraar het gehele bedrag (exclusief eigen bijdrage/eigen risico). Er bestaan ook polissen die restitutie-polis heten maar dat niet echt zijn. Dan vergoedt men bijvoorbeeld slechts 80 % van het gedeclareerde bedrag (dat is dan wel echt 80% van het gedeclareerde bedrag en dus meestal wel meer dan 80 % van het ‘marktconforme tarief’). Zie ook hierover uw polisvoorwaarden.

Hoewel voor het lopende jaar niet relevant, raad ik u aan om, als u die niet al heeft, een ‘echte’ restitutie-polis af te sluiten. U heeft elk jaar tot 31 december de tijd om uw huidige polis voor het jaar daarop op te zeggen en tot 31 januari van het daaropvolgende jaar om een nieuwe polis af te sluiten. Het gaat daarbij alleen om het basispakket, mijn declaraties worden daaruit vergoed. Voor een verzekering voor het basispakket hebben verzekeraars een acceptatieplicht. Ze kunnen daar geen eisen aan stellen met betrekking tot uw gezondheid. Voor aanvullende pakketten kunnen ze dergelijke eisen wel stellen. U kunt evenwel een aanvullend pakket bij uw huidige verzekeraar gewoon door laten lopen, ook als u de basisverzekering opzegt.
Restitutie-polissen zijn iets duurder dan natura-polissen (in de orde van 5 tot 10 euro per maand) maar bieden u het voordeel dat u onafhankelijk bent van contracten die uw verzekeraar wel of niet heeft afgesloten met de specialist of het ziekenhuis van uw keuze. In deze tijd is dat mijns inziens aan te raden omdat rondom bestaande contracten vaak gedoe ontstaat, zoals ook u wellicht recent in de media is opgevallen.
Ik realiseer mij dat ook een geringe maandelijkse premieverhoging voor mensen met bijvoorbeeld een bijstandsuitkering een substantiële inbreuk op hun besteedbaar inkomen betekent. Indien van toepassing zal ik met u overleggen over een oplossing die u geen extra geld kost. Als ik daar zelf niet over begin, en u meent dat dat wel op u van toepassing is, spreekt u mij daar dan alstublieft op aan. Wanneer u inkomen het afsluiten van een restitutie-polis wel toestaat, reken ik er op dat u passende maatregelen neemt. Informatie over polissen kunt u vinden op zorgwijzer.nl. Op zorgvoorkwaliteit.nuvindt u informatie van een groep psychotherapeuten en psychiaters die ook besloten hebben zonder contracten te gaan werken.