Jan Rübsaam

Psychiater in Amsterdam

Privacyverklaring

De praktijk voor psychiatrie J Rübsaam, gevestigd aan Nassaukade 57hs 1052 CP Asmsterdam, (hierna: de praktijk)
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Jan Rübsaam, psychiater
Nassaukade 57hs
1052 CP Asmsterdam
tel: +31613601997
e-mail: praktijk@rubsaam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De praktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Burgerservicenummer (BSN)
- Nummer en type van identiteitsbewijs
- Gegevens betreffende uw gezondheid en daarvoor relevante gegevens betreffende uw leefomstandigheden en levensgeschiedenis.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De praktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van betalingen.
- Om psychiatrische diagnostiek en behandeling uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
De praktijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
De praktijk gebruikt dergelijke computerprogramma's of -systemen niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De praktijk bewaart uw persoonsgegevens conform de wet- en regelgeving betreffende het bewaren van medische gegevens

Delen van persoonsgegevens met derden:
De praktijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De praktijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door praktijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar praktijk@rubsaam.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
De praktijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
De praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via praktijk@rubsaam.nl.

Deze verklaring wordt hier afgegeven om te voldoen aan Europese regelgeving die op 25 mei 2018 van kracht wordt.
Deze verklaring vervangt niet specifieke regelgeving ten aanzien van het bewaren van medische gegevens zoals die voor de praktijk gelden. Deze specifieke regels blijven onverminderd van kracht.